Welcome To Our Site...

This section is to display just about any kind of information you'd like. To remove this section simply delete any references to 'intro.php' in the Main Index Template.

แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่กับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์

Posted By on October 11, 2014

การตลาดบนอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet Marketing เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านของการตลาดโดยครอบคลุมทั้งมุมมองภายในและภายนอกองกรค์ ดังนั้นจึงทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ได้มาจากการใช้เทคโนโลยี ทำให้เกิดการลงทุนทำตลาดบนอินเทอร์เน็ต อย่างเช่น เว็บไซต์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

แนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่มองว่าการตลาดมองว่าการตลาดไม่ได้ เป็นแค่การโฆษณาหรือการขาย ตามปรัชญาทางการตลาดสมัยใหม่องค์กร ต้องดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญไปที่ลูกค้า ทุกฝ่ายในองค์กรจะต้อง ประสานร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดยก่อให้ เกิดผลกำไร ตามมาการริเริ่มนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในธุรกิจและการเริ่มต้นทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากเกี่ยวข้องกับการทำวิจัยเพื่อทำความเข้าใจใน ประสบการณ์ของลูกค้า และปรับรูปแบบการบริการให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของลูกค้า

การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
การวางแผนการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำเป็นในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะเป็นการวางแผนทำวิจัยตลาดหรือทำการสือสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากแผนงานทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์(E-Marketing Plan) อยู่บนรากฐานของกลยุทธ์หรือวัตถุประสงค์ของการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

E-Marketing นั้นคือรูปแบบการทำการตลาดในรูปแบบหนึ่งโดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือดิจิตอลเข้ามาช่วยในการทำการตลาด แต่ในความหมายสำหรับ E-Business หรือ Electronic Business นั้นจะมีความหมายที่ใกล้เคียงกับคำว่า E-Commerce หรือ Electronic Commerce มากกว่า เพียงแต่ว่าความหมายของ E-Business จะมีขอบเขตที่กว้างกว่า โดยหมายถึงการทำกิจกรรมในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกว่า “ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์” ทั้ง การทำการค้าการซื้อการขาย การติดต่อประสานงาน งานธุรการต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน และการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นกระบวนการในการดำเนินการทางธุรกิจที่อาศัยระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Added Value) ตลอดกิจกรรมทางธุรกิจ (Value Chain) และลดขั้นตอนของการที่ต้องอาศัยแรงงานคน (Manual Process) มาใช้แรงงานจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computerized Process) แทน รวมถึงช่วยให้การดำเนินงานภายใน ภายนอก มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย ตัวอย่างเช่นการควบคุมสต๊อคและการชำระเงินให้เป็นระบบอัตโนมัติ ดำเนินการได้รวดเร็ว และทำได้ง่าย กว่าเพียงเท่านั้น

ความสำคัญและความต้องการของสินค้าและบริการอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน

Posted By on September 26, 2014

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เรียกกันว่ายุคนี้ คือ ยุคดิจิตอล ระบบการตลาดก็เช่นเดียวกัน ผลจากเทคโนโลยีทำให้ระบบการตลาดเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้การตลาดต้องปรับตัวให้ทัน กับระบบการค้า บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวคิดทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Electronic Marketing หรือ E-Marketing เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างระหว่างการตลาดแบบ ดั้งเดิม กับการตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งทางด้านแนวคิด ลูกค้า สินค้าและบริการและกลยุทธ์การตลาดที่สำคัญ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นกิจกรรม ที่เป็นการสื่อสาร 2 ทาง และเป็นกิจกรรมที่นักการตลาดสามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและ ตลอดเวลา

ตลาดเป็นตลาดเฉพาะเจาะจง ลูกค้ามาที่เว็บไซต์มีจุดมุ่งหมาย จะซื้อสินค้าที่เขาอยากได้ เช่น ผู้ที่ต้องการซื้อรองเท้าก็จะเข้ามาดูเว็บที่ขายรองเท้า เป็นการแบ่งส่วนตลาดเชิงพฤติกรรม การจัดกลุ่มลูกค้าพิจารณาจากความ สนใจคุณค่าที่ลูกค้าให้ต่อสินค้าหรือ บริการใดบริการหนึ่ง และวิถีชีวิตของลูกค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งกำหนด พฤติกรรมของลูกค้า เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัวลูกค้าสามารถ กำหนดรูปแบบของสินค้าและบริการได้ตามความต้องการของตนซึ่งอาจจะแตกต่างกับผู้อื่น ลูกค้ากระจายอยู่ทั่วโลก เพราะระบบอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก ทำให้ตลาดกว้างใหญ่ไพศาล ทำธุรกิจได้ตลอดเวลา ผู้ขายสามารถเปิดร้านขายได้ 365 วัน 24 ชม. โดยมาตราฐานคงที่ ซึ่งคุณลักษณะ ข้อนี้ได้เปรียบกับการค้าแบบดั้งเดิม ซึ่งบุคลากรต้องการพักผ่อน ถ้าจะขาย 24 ชม. ต้องใช้พนักงานขายถึง 2 -3 คน

ข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะรู้จักและเกิดความรู้ในสินค้า จากข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์  เขาไม่มีพนักงานขายคอยแนะนำ ธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบผสม บนเว็บไซต์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขาย การชำระเงินและกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้เกิดซื้อขายสินค้าอยู่รวมกันบนเว็บไซต์ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้ซื้อกับผู้ขายสามารถโต้ตอบกันได้ทันที เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ เพราะใช้บุคลากรจำนวนน้อย การสื่อสารการตลาดทำได้รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ซึ่งถ้าเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมการจัดทำแค็ตตาล็อกหรือชิ้นงานโฆษณาจะต้องใช้เวลานาน และใช้งบประมาณสูง แต่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้ขายสามารถจัดทำได้เร็วและราคาถูก นอกจากนี้ธุรกิจแบบนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินถาวรที่ราคาสูง เช่น สถานที่ทำงาน อุปกรณ์สำนักงาน เพราะติดต่อกับลูกค้าบนจอคอมพิวเตอร์เท่านั้น สินค้าบางประเภทจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลดเพลง หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Posted By on August 16, 2014

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งที่ผ่านมามีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปี แต่หลังจากต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายจำเป็นต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิต รวมถึงบริษัทแม่บางรายไม่มีการเพิ่มยอดการผลิตให้ฐานการผลิตในไทยเท่าที่ควร มิหนำซ้ำยังได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัญหารุมเร้าที่ภาคอุตสาหกรรมต่างก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

แม้ว่าจะเจ็บหนักและมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่ทว่า จากผลการวิจัยของสถาบันต่างๆ ก็ยังพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังไม่หลุดจากโผของอุตสาหกรรมดาวรุ่งในปี 2556

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวแล้วโดยโรงงานกลับมาผลิตเกือบ 100% ยกเว้นโรงงานที่ย้ายฐานการผลิตไปพื้นที่อื่นและย้ายไปต่างประเทศ เพราะบริษัทแม่ต้องการให้กระจายความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนเมื่อฐานการผลิตในภาคกลางมีปัญหา ซึ่งในปี 56 คาดว่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์จะมีมูลค่า 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีมูลค่า 726,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.45% โดยการส่งออกปีนี้กลับมาใกล้เคียงกับปี 53 ก่อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ยังขยายตัวไม่มาก เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯและสหภาพยุโรป (อียู) ยังมีปัญหาจึงมีผลต่อความต้องการสินค้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังต้องพึ่งตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยคาดว่าในส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีนี้จะมีมูลค่า 759,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีมูลค่า 726,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.52% โดยปีนี้คาดว่าการส่งออกไปตลาดอาเซียนจะขยายตัวถึง 10% แต่การส่งออกไปสหรัฐฯและอียูไม่ค่อยดีจึงทำให้การส่งออกรวมขยายตัวไม่มาก

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่การขาดแคลนแรงงาน โดยในอดีตขาดแรงงานระดับวิศวกรและช่างฝีมือแต่ในปัจจุบันขาดแรงงานไร้ฝีมือที่อยู่ในสายการผลิตด้วย แต่หลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้แรงงานกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจึงต้องรอประเมินใน 6 เดือนข้างหน้าว่า แรงงานที่ต้องการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจะมีผลต่อการขาดแคลนแรงงานมากน้อยเพียงใด

การแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์

Posted By on July 26, 2014

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลในประเทศไทย พบว่า มีจำนวนผู้ผลิตเป็นจำนวนมากทั้งตราสินค้าต่างประเทศ ตราสินค้าไทย และแบบรับจ้างประกอบ มีการกระจุกตัวอยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของแต่ละผู้ผลิต มีความสามารถทดแทนกันได้เป็นอย่างดีในด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งผู้ผลิตสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างกำไรจากการขายเพิ่มขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบที่สวยงาม และการให้บริการหลังการขายที่ดี ขณะที่อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดมีหลายประการ เช่น มาตรฐานของสินค้า การประหยัดต่อขนาด ความสามารถในการจัดหาสินค้า ดังนั้นโครงสร้างตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงมีลักษณะใกล้เคียงตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

ด้านพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ผลิตนั้น ส่วนแรกคือ การแข่งขันทางด้านราคา พบว่าผู้ผลิตได้ใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาแบบตามตลาดและแบบเจาะตลาด โดยปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ส่วนที่สองคือ พฤติกรรมการแข่งขันแบบไม่ใช้ราคา ผู้ผลิตมีการใช้กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ณ ขณะนั้น ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ขณะเดียวกัน ก็นำเสนอตราสินค้าในแง่ของคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและความน่าเชื่อถือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ผลิตได้ใช้กลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ การขายตรง และการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และสำหรับกลยุทธ์สุดท้ายคือ ด้านส่งเสริมการตลาดที่มีด้วยกัน 5 รูปแบบ คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการโฆษณากลางแจ้งแบบต่าง ๆ เป็นต้น, การเปิดศูนย์บริการหลังการขาย การให้รับประกันสินค้าและการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ , การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ลูกค้า, การจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า, และ การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและผู้ผลิต

เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน บริษัทจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Strategy) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมนี้

แนวโน้มของตลาดสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์

Posted By on June 14, 2014

ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการนำเอาพื้นฐานทางด้านระบบของเซนเซอร์เข้ามาประกอบใช้งานเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มว่าจะนำเซนเซอร์ชนิดนี้ไปใช้งานได้อย่างไร และรวมถึงการคาดการณ์ว่าจะมีทิศทางตลาดเป็นไปอย่างไรจากนี้

ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วโลกลดลงในปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศพัฒนาแล้ว แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าในปีนี้ตลาดดังกล่าวจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยมีอุปกรณ์โมบายเป็นตัวชูโรง

แม้ว่าตลาดเกิดใหม่จะมีการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาทดแทนส่วนที่หดหายไปจากตลาดพัฒนาแล้ว

สำหรับปัจจัยที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนและแท็บเลตประสบความสำเร็จ คือความสามารถในการทำงานที่อุปกรณ์เฉพาะด้านอื่นๆ เคยทำได้ อาทิเช่น เล่นเกมหรือถ่ายรูป ผู้วิจัยยกตัวอย่างว่าในตลาดเกิดใหม่ ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเลตแทนกล้องถ่ายรูปหรือเครื่องเล่นวิดีโอเกม และเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่เพียงแต่ในตลาดเกิดใหม่แต่ยังรวมถึงตลาดพัฒนาแล้วด้วย

และที่เห็นได้ชัดแนวโน้มความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงราวสองปีที่ผ่านมา ดังเห็นได้จากตัวเลขยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกซึ่งหดตัวติดต่อกันถึง 5 ไตรมาส โดยในไตรมาส 2/2556 หดตัวถึงร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากความต้องการสินค้าทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สมรรถนะสูง ดังเช่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งมีความสามารถโดดเด่นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความสะดวกในการใช้งาน และสามารถลงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆได้ รวมไปถึงระดับราคาที่ย่อมเยากว่าเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ก็มีส่วนกดดันความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก

ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีความหยุดนิ่ง เนื่องจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จำพวกนี้ที่มีช่วงเวลาสั้นมาก ดังนั้นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างและมีความเป็นหนึ่งในตลาด ทั้งนี้เพื่อความได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาด ซึ่งผู้ผลิตก็มีความเชื่อว่าอุปกรณ์เซนเซอร์เหล่านี้จะนำมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากกว่าการทำหน้าที่เป็นเพียงแค่เซนเซอร์อย่างเดียว และในขณะเดียวกันผู้ผลิตเซนเซอร์เองก็มีความต้องการที่จะช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ OEM ได้มีการออกแบบและให้มีการนำเอาอุปกรณ์เซนเซอร์เหล่านี้เข้าไปใช้กับผลิตอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วย ซึ่งก็ช่วยให้เกิดผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย