Welcome To Our Site...

This section is to display just about any kind of information you'd like. To remove this section simply delete any references to 'intro.php' in the Main Index Template.

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Posted By on August 16, 2014

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งที่ผ่านมามีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหลายปี แต่หลังจากต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี 2554 เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายจำเป็นต้องปิดกิจการหรือย้ายฐานการผลิต รวมถึงบริษัทแม่บางรายไม่มีการเพิ่มยอดการผลิตให้ฐานการผลิตในไทยเท่าที่ควร มิหนำซ้ำยังได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นปัญหารุมเร้าที่ภาคอุตสาหกรรมต่างก็ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

แม้ว่าจะเจ็บหนักและมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่ทว่า จากผลการวิจัยของสถาบันต่างๆ ก็ยังพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก็ยังไม่หลุดจากโผของอุตสาหกรรมดาวรุ่งในปี 2556

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฟื้นตัวแล้วโดยโรงงานกลับมาผลิตเกือบ 100% ยกเว้นโรงงานที่ย้ายฐานการผลิตไปพื้นที่อื่นและย้ายไปต่างประเทศ เพราะบริษัทแม่ต้องการให้กระจายความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนเมื่อฐานการผลิตในภาคกลางมีปัญหา ซึ่งในปี 56 คาดว่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์จะมีมูลค่า 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีมูลค่า 726,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.45% โดยการส่งออกปีนี้กลับมาใกล้เคียงกับปี 53 ก่อนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ยังขยายตัวไม่มาก เพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯและสหภาพยุโรป (อียู) ยังมีปัญหาจึงมีผลต่อความต้องการสินค้า และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังต้องพึ่งตลาดส่งออกเป็นหลัก โดยคาดว่าในส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าในปีนี้จะมีมูลค่า 759,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีมูลค่า 726,330 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.52% โดยปีนี้คาดว่าการส่งออกไปตลาดอาเซียนจะขยายตัวถึง 10% แต่การส่งออกไปสหรัฐฯและอียูไม่ค่อยดีจึงทำให้การส่งออกรวมขยายตัวไม่มาก

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่การขาดแคลนแรงงาน โดยในอดีตขาดแรงงานระดับวิศวกรและช่างฝีมือแต่ในปัจจุบันขาดแรงงานไร้ฝีมือที่อยู่ในสายการผลิตด้วย แต่หลังการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้แรงงานกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจึงต้องรอประเมินใน 6 เดือนข้างหน้าว่า แรงงานที่ต้องการกลับไปอยู่ต่างจังหวัดจะมีผลต่อการขาดแคลนแรงงานมากน้อยเพียงใด

การแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์

Posted By on July 26, 2014

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลในประเทศไทย พบว่า มีจำนวนผู้ผลิตเป็นจำนวนมากทั้งตราสินค้าต่างประเทศ ตราสินค้าไทย และแบบรับจ้างประกอบ มีการกระจุกตัวอยู่ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของแต่ละผู้ผลิต มีความสามารถทดแทนกันได้เป็นอย่างดีในด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งผู้ผลิตสามารถสร้างความแตกต่างเพื่อสร้างกำไรจากการขายเพิ่มขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การออกแบบที่สวยงาม และการให้บริการหลังการขายที่ดี ขณะที่อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดมีหลายประการ เช่น มาตรฐานของสินค้า การประหยัดต่อขนาด ความสามารถในการจัดหาสินค้า ดังนั้นโครงสร้างตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจึงมีลักษณะใกล้เคียงตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด

ด้านพฤติกรรมการแข่งขันของผู้ผลิตนั้น ส่วนแรกคือ การแข่งขันทางด้านราคา พบว่าผู้ผลิตได้ใช้กลยุทธ์การกำหนดราคาแบบตามตลาดและแบบเจาะตลาด โดยปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลานั้น ๆ ส่วนที่สองคือ พฤติกรรมการแข่งขันแบบไม่ใช้ราคา ผู้ผลิตมีการใช้กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยนำเสนอคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและแบบพกพาที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ณ ขณะนั้น ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ขณะเดียวกัน ก็นำเสนอตราสินค้าในแง่ของคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขายที่ดี เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและความน่าเชื่อถือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ผลิตได้ใช้กลยุทธ์การจัดจำหน่ายสินค้าผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ การขายตรง และการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย และสำหรับกลยุทธ์สุดท้ายคือ ด้านส่งเสริมการตลาดที่มีด้วยกัน 5 รูปแบบ คือ การโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการโฆษณากลางแจ้งแบบต่าง ๆ เป็นต้น, การเปิดศูนย์บริการหลังการขาย การให้รับประกันสินค้าและการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ , การให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ลูกค้า, การจัดกิจกรรมและงานแสดงสินค้า, และ การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและผู้ผลิต

เนื่องจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และต้องการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อการแข่งขันอย่างยั่งยืน บริษัทจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Strategy) ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมนี้

แนวโน้มของตลาดสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์

Posted By on June 14, 2014

ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการนำเอาพื้นฐานทางด้านระบบของเซนเซอร์เข้ามาประกอบใช้งานเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น แนวโน้มว่าจะนำเซนเซอร์ชนิดนี้ไปใช้งานได้อย่างไร และรวมถึงการคาดการณ์ว่าจะมีทิศทางตลาดเป็นไปอย่างไรจากนี้

ความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วโลกลดลงในปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศพัฒนาแล้ว แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าในปีนี้ตลาดดังกล่าวจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง โดยมีอุปกรณ์โมบายเป็นตัวชูโรง

แม้ว่าตลาดเกิดใหม่จะมีการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเข้ามาทดแทนส่วนที่หดหายไปจากตลาดพัฒนาแล้ว

สำหรับปัจจัยที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนและแท็บเลตประสบความสำเร็จ คือความสามารถในการทำงานที่อุปกรณ์เฉพาะด้านอื่นๆ เคยทำได้ อาทิเช่น เล่นเกมหรือถ่ายรูป ผู้วิจัยยกตัวอย่างว่าในตลาดเกิดใหม่ ผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อสมาร์ทโฟนและแท็บเลตแทนกล้องถ่ายรูปหรือเครื่องเล่นวิดีโอเกม และเชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อไป ไม่เพียงแต่ในตลาดเกิดใหม่แต่ยังรวมถึงตลาดพัฒนาแล้วด้วย

และที่เห็นได้ชัดแนวโน้มความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงราวสองปีที่ผ่านมา ดังเห็นได้จากตัวเลขยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วโลกซึ่งหดตัวติดต่อกันถึง 5 ไตรมาส โดยในไตรมาส 2/2556 หดตัวถึงร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากความต้องการสินค้าทดแทนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างอุปกรณ์เคลื่อนที่สมรรถนะสูง ดังเช่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งมีความสามารถโดดเด่นในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความสะดวกในการใช้งาน และสามารถลงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆได้ รวมไปถึงระดับราคาที่ย่อมเยากว่าเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ก็มีส่วนกดดันความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก

ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคอุปกรณ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีความหยุดนิ่ง เนื่องจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จำพวกนี้ที่มีช่วงเวลาสั้นมาก ดังนั้นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีคุณสมบัติที่แตกต่างและมีความเป็นหนึ่งในตลาด ทั้งนี้เพื่อความได้เปรียบต่อคู่แข่งในตลาด ซึ่งผู้ผลิตก็มีความเชื่อว่าอุปกรณ์เซนเซอร์เหล่านี้จะนำมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากกว่าการทำหน้าที่เป็นเพียงแค่เซนเซอร์อย่างเดียว และในขณะเดียวกันผู้ผลิตเซนเซอร์เองก็มีความต้องการที่จะช่วยให้ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะ OEM ได้มีการออกแบบและให้มีการนำเอาอุปกรณ์เซนเซอร์เหล่านี้เข้าไปใช้กับผลิตอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ด้วย ซึ่งก็ช่วยให้เกิดผลประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

การบริการสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ โดยการการตลาดออนไลน์

Posted By on April 30, 2014

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ โดยที่อิเล็กทรอนิกส์ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการสื่อสารข้อมูลโทรคมนาคม ความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิทช์ปิดเปิดวงจรถูกนำไปใช้ในวงจร ลอจิกเกต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักในระบบคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้งานปัจจุบันมีมากมายอย่างเช่น ตัวต้านทาน เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจรต่าง ๆ บอกค่าความต้านทานเป็นโอห์ม ตัวเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญในวงจรต่าง ๆ อย่างมากทั้งในวงจรกรองกระแสไฟฟ้า วงจรกรองความถี่และวงจรอื่น ๆ ตัวเก็บประจุมีหน่วยเป็นฟารัดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า

เนื่องจากอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายทำให้มีร้านขายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากมาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีการบริการและจำหน่ายสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการหาซื้อ จึงทำให้มีการตลาดเกิดขึ้นเพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วโดยการบริการสิ้นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งตามห้างร้าน ร้านจำหน่ายอุปกรณ์โดยตรง หรือบนระบบอินเตอร์เน็ต ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูล หรือเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกขึ้น ทั้งนี้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดกับกลุ่มเป้าหมาย โดยที่สามารถติดต่อกับผู้บริโภคได้ทั่วโลกและตลอดเวลา ซึ่งการทำการตลาดแบบนี้สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้แล้วยังสามารถทำธุรกิจได้ตลอดเวลาโดยมาตรฐานคงที่ ซึ่งคุณลักษณะ ข้อนี้ได้เปรียบกับการค้าแบบดั้งเดิม สำหรับข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะรู้จักและเกิดความรู้ในสินค้า จากข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์ เพราะไม่มีพนักงานขายคอยแนะนำ เพราะธุรกิจออนไลน์เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบผสมบนเว็บไซต์การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การขาย การชำระเงินและกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่ทำให้เกิดซื้อขายสินค้าอยู่รวมกันบนเว็บไซต์ ซึ่งการบริการในรูปแบบนี้เป็นการดำเนินธุรกิจด้วยต้นทุนต่ำ เพราะใช้บุคลากรจำนวนน้อย การสื่อสารการตลาดทำได้รวดเร็วและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

ดังนั้นการบริการสินค้าอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ โดยการทการตลาดออนไลน์จะช่วยให้ผู้สนใจสามรถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วกว่า การที่ต้องออกไปซื้อหาอุปกรณ์ขางนอก แล้วการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบนี้ยังช่วยลดต้นทุนด้วย เพราะใช้จำนวนคนน้อยกว่า และสินค้าจะถูกจัดส่งให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

การแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

Posted By on March 26, 2014

สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ในปัจจุบันมีแนวโน้มในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลังจากการประกาศยกเลิกนโยบายการบังคับใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก การยกเลิกนโยบายดังกล่าว ประกอบกับการดำเนินการในโครงการความร่วมมือตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน โดยเฉพาะข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ประเทศสมาชิกอาเซียนจะดำเนินการปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนแก่ประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนมีการแข่งขันกันมากขึ้น

การผลิตรถยนต์เป็นการนำเอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกัน

โดยรถยนต์ 1 คันประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆกว่าพันรายการ โดยใช้แรงงานและเครื่องจักรเข้ามามีส่วนในการประกอบรถยนต์ ในส่วนของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจากบริษัทผลิตรถยนต์ข้ามชาติหรือบรรษัทข้ามชาติ โดยบรรษัทข้ามชาติเหล่านี้จะทำการผลิตหรือประกอบรถยนต์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทแม่เพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และทำการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อใช้ในผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งจำแนกออกเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตได้เองในประเทศ และชิ้นส่วนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ชิ้นส่วนที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องพึ่งแรงงานจำนวนมากและใช้เทคโนโลยีที่ไม่สลับซับซ้อน ในขณะที่ไทยต้องนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์บางรายการจากต่างประเทศ ชิ้นส่วนที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซ้อน

การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย

บริษัทแม่ที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วน และกำหนดนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบ และในปัจจุบันมีการพัฒนาแหล่งผลิตในแต่ละภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายในการผลิตชิ้นส่วนโดยการพัฒนาเครือข่ายจะมีส่วนช่วยนำเอาความได้เปรียบของแต่ละประเทศในภูมิภาคมารวมเข้าด้วยกันทำให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่สำคัญของโลก

เมื่อพิจารณาโอกาสและความท้าทายของตลาดแต่ละภูมิภาค พบว่าในส่วนของตลาดเอเชียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของไทยยังคงมีโอกาสที่สินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนจะเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะการเจาะตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สปป.ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทย และกำลังมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีกำลังซื้อสูงขึ้น และมีความต้องการใช้รถยนต์มากขึ้น ทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศที่มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อกันทำให้อุปสรรคด้านการค้าต่ำ เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศด้วย